Historie města Jílové u Prahy

Jílové u Prahy je malé pěstečko jihovýchodně u Prahy, nedaleko od soutoku SázavyVltavou. Tato oblast byla osídlena již v 11. století a první zástavní listina pochází z roku 1331, kdy majitelem obce byl Oldřich Zajíc z Valdeka. Jílové byla v té době hornickou osadou, v jejímž centru stál kamenný kostel. Osada sloučila několik osad, největší osídlení bylo soustředěno do jihovýchodní části náměstí s přilehlým svahem. Dějiny raného středověku města jsou poměrně strohé, víme jen, že se zde těžilo zlato. Většina listin z té doby pohltila série požárů. Městečko vzkvétalo za vlády Karla IV., který daroval Jílovému městská práva a s tím spojené výsady.

Husitské války znamenaly pro místní zlatonosné doly zkázu. Většina dolů byla zatopena a teprve za vlády Vladislava Jagellonského se zde opět začalo v menší míře těžit. Městu byla opět potvrzena privilegia, byl vylepšen městský znak, který se dochoval dodnes, dochovalo se i tehdejší stříbrné městské pečetidlo. Další katastrofu prožilo město v době třicetileté války, tak jako mnoho obcí a měst v naší zemi. Většina ze 120 domů města byla zničena, vypálena a rozbořena. Zůstalo tu jen několik domů a obnova města se započala až v polovině 18. století.  Dnes jsou tu k vidění pouze dva objekty z doby předhusitské, kostel sv. Vojtěcha ze 13. století a radnice ze 14. století.  V době renesance zde působil i alchymista u dvora císaře Rudolfa II., Edward Kelley, zakoupil v Jílovém a jeho lbízkém okolí několik objektů, mimo jiné i dům Mince.

Největší rozkvět města datujeme do 19. století. V roce 1849 vznikl okres Jílové u Prahy a okresní město Jílové tehdy spravovalo 48 katastrálních obcí. Okres Jílové u Prahy byl zrušen až v roce 1942. V roce 1891 tu bylo založeno městské muzeum, do kterého výrazně přispěl leopold Čihák svými sbírkami různých předmětů a starých listin. Muzeum se také o několik let později zúčastnilo Národopisné výstavy českoslovanské v Praze. Ke konci 19. století se začala budovat železnice, která měla spojit Čerčany s pražskou čtvrtí Modřany, a v lednu 1897 se již jezdilo vlakem z Čerčan do Krhanic. V červenci téhož roku vlak pokračoval až do Jílového a o tři roky později bylo dokončeno spojení do Prahy.

Turistický magazín